Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR VID ANVÄNDNING AV FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN DIN PSYKOLOG
Gäller fr.o.m. 2020-06-25

Förmedlingstjänsten är en digital plattform (“Förmedlingstjänsten”) som möjliggör för ansluten vårdgivare (“Behandlaren”) att tillhandahålla rådgivning och vård genom chattmeddelanden, ljud eller video till patienter och klienter.

Förmedlingstjänsten tillhandahålls av Din Psykolog Sverige AB, org. nr. 559037-2883 (“Tjänsteförmedlaren”) genom webbplatsen www.dinpsykolog.nu.

Din Psykolog Sverige AB är endast en teknisk tjänsteförmedlare och förmedlar bara den vård som ges av Vårdgivaren (Behandlaren) till dig som fysisk person (“Slutanvändaren”), och Din Psykolog Sverige AB ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Detta avtal som ingås mellan Slutanvändaren och Din Psykolog Sverige AB är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Behandlaren ansvarar för alla hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls Slutanvändaren genom Förmedlingstjänsten. Till förtydligande anges att Din Psykolog Sverige AB (Tjänsteförmedlaren) således inte bär något som helst ansvar för någon behandling eller andra medicinska tjänster eller dess kvalitet.

Dessa allmänna villkor gäller dels mellan Slutanvändaren och Tjänsteförmedlaren, dels mellan Slutanvändaren och Behandlaren, för Slutanvändarens användning av Förmedlingstjänsten.

 

 1. UPPGRADERADE FUNKTIONER OCH NYA VERSIONER

1.1. Uppgraderade funktioner och nya versioner av Förmedlingstjänsten kommer implementeras i Förmedlingstjänsten i den utsträckning som Tjänsteförmedlaren anser lämplig. Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst göra ändringar i eller modifiera Förmedlingstjänsten eller det sätt Förmedlingstjänsten tillhandahålls.

 1. ANVÄNDNING AV FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN

2.1. Slutanvändaren ska agera i enlighet med Tjänsteförmedlarens och Behandlarens eventuella instruktioner för användningen av Förmedlingstjänsten. Om användningen av Förmedlingstjänsten kräver förälders eller en förmyndares tillstånd är Slutanvändaren ansvarig för att inhämta ett sådant tillstånd.

2.2. Slutanvändaren garanterar att Förmedlingstjänsten inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lag eller dessa allmänna villkor och är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som genomförs inom ramen för sin användning av Förmedlingstjänsten. Varken Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantörer är ansvariga för obehörig åtkomst till Förmedlingstjänsten som är ett resultat av Slutanvändarens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst.

2.3. Slutanvändaren garanterar att det material som tillgängliggörs av Slutanvändaren i Förmedlingstjänsten inte gör intrång i annans rätt eller strider mot gällande lag.

2.4. Slutanvändaren får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompliera eller på annat sätt göra ändringar i Förmedlingstjänsten eller göra Förmedlingstjänsten, eller delar av Förmedlingstjänsten, tillgänglig för andra.

 1. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL FÖRMEDLINGSTJÄNSTEN

3.1. Förmedlingstjänsten kan komma att störas av omständigheter utanför Behandlarens, Tjänsteförmedlarens eller dess underleverantörers kontroll, detta kan påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Förmedlingstjänsten. Eftersom varken Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantörer kan kontrollera sådana omständigheter, kan inte Behandlaren eller Tjänsteförmedlaren garantera en kontinuerlig och oavbruten tillgång till Förmedlingstjänsten. Tjänsteförmedlaren ska dock, om omständigheterna kräver det, försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa Förmedlingstjänstens funktionalitet och tillgänglighet.

3.2. Tjänsteförmedlaren har, på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att vidta lämpliga åtgärder som kan påverka tillgången till Förmedlingstjänsten. Slutanvändaren ska i nödvändig utsträckning informeras om begränsning eller avbrott i tillgången till Förmedlingstjänsten, till exempel genom att Tjänsteförmedlaren publicerar information på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt informerar Slutanvändaren.

3.3. Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Slutanvändarens tillgång till Förmedlingstjänsten om Tjänsteförmedlaren eller Behandlaren misstänker att Slutanvändaren bryter mot dessa allmänna villkor eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantör, andra användare eller personer men eller annan skada.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1. Förmedlingstjänsten ägs av Din Psykolog Sverige AB. Samtliga immateriella och andra rättigheter till Förmedlingstjänsten (såsom, men inte begränsat till, Förmedlingstjänsten drift, metod, mjukvara och design) tillhör Din Psykolog Sverige AB. Slutanvändaren erhåller inte några rättigheter till Förmedlingstjänsten eller material som uppkommer genom användningen av Förmedlingstjänsten.

 1. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

5.1. För att kunna använda delar av Förmedlingstjänsten kan Slutanvändaren behöva ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer.

5.2. Slutanvändaren ansvarar självständigt för att nyttjandet av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till leverantören av tredjepartapplikationen. Slutanvändaren ska hålla Behandlaren, Tjänsteförmedlaren och dess underleverantörer, skadelös för det fall anspråk riktas mot Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantör till följd av Slutanvändarens användning av tredjepartsapplikation.

5.3. Varken Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantörer ansvarar för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikation.

 1. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

6.1. Det kan finns länkar i Förmedlingstjänsten till webbplatser som tillhör tredje part. Behandlaren och Tjänsteförmedlaren har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvariga för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. Slutanvändaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

7.1. Behandlaren ansvarar enligt tillämplig lag för alla hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls till Slutanvändaren i samband med användningen av Förmedlingstjänsten. Tjänsteförmedlaren och dess underleverantörer ansvarar inte för någon behandling eller medicinska tjänster (eller dess kvalitet) som Behandlaren tillhandahåller Slutanvändaren genom Förmedlingstjänsten.

7.2. Varken Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantörer är skyldiga att ersätta Slutanvändaren för någon annan skada än som följer av punkt 7.1.

7.3. Denna ansvarsbegränsning gäller bland annat men inte uteslutande inkomstförlust, förlust av data eller andra direkta och indirekta förluster eller skador av något slag som är ett direkt eller indirekt resultat av Slutanvändarens användning av Förmedlingstjänsten eller innehållet i Förmedlingstjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till Slutanvändarens ersättningsansvar i förhållande till tredje man.

7.4. Förmedlingstjänstens syfte är endast att underlätta kommunikationen mellan Slutanvändaren och Behandlaren. Slutanvändaren är medveten om att Förmedlingstjänsten inte till någon del ersätter hälso- och sjukvårdstjänster som genomförs eller bör genomföras genom ett fysiskt möte med en vårdgivare. Slutanvändaren är ensam ansvarig för kontakten med, och för informationen som ges till, Behandlaren.

7.5. Vårdgivare (Behandlare) anslutna till Förmedlingstjänsten har intentionen att upprätta en varaktig vårdrelation med patienten (Slutanvändaren) och stå för en evidensbaserad kontinuerlig behandling och utredning samt uppföljning och utvärdering. Det är upp till varje enskild vårdgivare att göra en individuell bedömning av dig som patient.

7.6. Användandet av Förmedlingstjänsten är vidare begränsat till personer som inte befinner sig i en akut situation. Personer som är intagna på vårdinrättning för psykiska besvär eller i övrigt genomgår behandling eller blivit diagnostiserad för psykologiska besvär såsom suicid, psykotisk episod/psykos, manisk episod, personlighetssyndrom, svår tvångsproblematik, svår depression, missbruk eller liknande psykologiska besvär, bör inte använda Förmedlingstjänsten och hänvisas till annan instans.

 1. FORCE MAJEURE

8.1. Behandlaren, Tjänsteförmedlaren och dess underleverantörer befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkoren under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet av antingen Behandlaren, Tjänsteförmedlaren eller dess underleverantörer hindras på grund av omständighet som ligger utanför sådan parts kontroll såsom krig, krigsliknande fientligheter, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem, eld, översvämning eller annan omständighet av liknande betydelse.

 1. ÄNDRINGAR

9.1. Tjänsteförmedlaren har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. Alla ändringar kommer träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i Förmedlingstjänsten. Slutanvändaren anses ha accepterat ändringen om Slutanvändaren använder Förmedlingstjänsten efter fjortondagarsperiodens utgång.

 1. KOMMUNIKATION

10.1. Slutanvändaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Slutanvändaren önskar att från tid till annan mottaga bekräftelser, påminnelser och andra meddelanden. Slutanvändaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Tjänsteförmedlaren om förändringar i sina kontaktuppgifter. Slutanvändaren accepterar att all kommunikation till Slutanvändaren, från Behandlaren och Tjänsteförmedlaren, kan ske elektroniskt. Meddelanden ska anses mottagna samma dag som de skickas.

 

 1. VARAKTIGHET

11.1. Dessa allmänna villkor gäller från den tidpunkt då Slutanvändaren registrerar en användarprofil i samband med användning av Förmedlingstjänsten och till dess att Slutanvändaren upphör att använda Förmedlingstjänsten.

12. VILLKOR

12.1. Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring Förmedlingstjänsten finns tillgänglig på www.dinpsykolog.nu

12.2. Priser och avgifter för vård utförd av Behandlare via Förmedlingstjänsten, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällande prislista som återfinns i Förmedlingstjänsten. Priser framgår alltid innan bokning sker.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

13.1. Dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa allmänna villkor samt överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.